Riskanalys

Riskinventering i 4 steg - Kontroll, Undersökning, Riskbedömning & åtgärder. Upprepa.

När ni utför ert systematiska arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och känner att ni inte har den kunskap eller förmåga som krävs för att identifiera och åtgärda de risker som är knutna till arbetsmoment på höjder, tak, fasader, i pallställ, i brunnar, schakt, cisterner mm. är det Crux ni ska vända er till!

Vi arbetar med att skapa helhetslösningar där vi står för expertisen och har förmågan att omsätta problem till praktiska lösningar som fungerar i verkligheten. Vi utgår alltid från gällande regelverk och vi är nöjda med lösningen först när ni har fungerande rutiner, rätt anpassad utrustning och kan utföra arbetsmomenten på ett effektivt och säkert sätt.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig till en tryggare arbetsdag!